Ашиглах эрх/Албан ёсны тэмдэг

Мэдэгдэл

Энэхүү вэбсайтын мэдээллийг боловсруулахад их хүчин чармайлт гаргаж, оролцогч талуудын мэдээллүүдийг эмхэтгэн та бүхэнд хүргэж байна. Гэвч GIZ байгууллагаас вэбсайтад нийтлэгдсэн аливаа мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байдалд баталгаа өгөхгүй бөгөөд гарсан үр дагаварт ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.

GIZ байгууллага нь мэдээ, мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр засах, вэбсайтын бүтцийг өөрчлөх, вэбсайтыг түр эсвэл бүр мөсөн зогсоох, устгах эрхтэй.

Энэхүү цахим хуудсанд бусад байгууллагуудын вэбсайтын холбоосыг дурдсан болно. Тиймээс тухайн холбоосын эзэмшигч байгууллага нь мэдээллийн үнэн зөв тухай хариуцлагыг хүлээнэ. GIZ байгууллагаас тухайн холбоосын агуулгыг судалж, иргэний болон эрүүгийн ямар нэг хуулийн хариуцлага хүлээх эсэхийг шалган нийтэлсэн. Зөрчлийн тухай тодорхой нотолгоо байхгүй тохиолдолд холбогдох вэбсайтыг болон түүн дэх контентуудыг дахин нягтлахгүй болно. Мөн энэхүү вэбсайтын холбоосыг бусад байгууллагын цахим хуудсанд дурдсан тохиолдолд, мөн тухайн вэбсайтаас ямар нэг зөрчил илрэх бол мэдээллийг шууд устгах болон устгуулах арга хэмжээ авна. Мэдээллийг гуйвуулсан, буруугаар ашигласан холбоосыг цааш түгээхийг GIZ байгууллагаас эрс хориглоно.

Энэхүү вэбсайтад танилцуулсан газар зүйн зураг нь олон улсын болон тухайн улсын ямар нэгэн хил хязгаар, нутаг дэвсгэрийг хүлээн зөвшөөрсөн үйлдэл биш болно.

GIZ GmbH-ийн цахим хуудасны контент нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. Вэбсайтад орсон зургуудыг ямар нэг байдлаар ашигласан тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан зураг ашиглах бол GIZ GmbH-ээс урьдчилан зөвшөөрөл авах шаардлагатай.

Энэхүү вэбсайтад дурдсан GIZ байгууллагын цахим хуудас нь тухайн байгууллагын албан ёсны цахим хуудас бөгөөд үндсэн нүүр хуудас руу холбогдож болно.

Ерөнхий үзэл баримтлал, зохицуулалт
Manfred Oepen | ACT Assist GmbH

Дизайн болон програмчлал
Tom-Amjilt LLC | http://tomamjilt.com/about/

Ашигласан агуулга удирдлагын систем
WordPress | https://wordpress.com

Ашиглагдсан зургуудын эх сурвалж
GIZ SPACES