Гарын авлагууд

GIZ SPACES төсөл БОАЖЯ ТХНУГ-тай хамтран дараах гарын авлагуудыг боловсруулсан байна. Үүнд:

1 – Сургалтын арга зүй, материал, дадлага ажлуудын багц (ДАБ) – Сургалт, уулзалтуудад ашиглаж болох оролцоог хангасан тоглоом, дасгал ажлууд бүхий БОМСС-ын “ЮУГ” асуултад хариулна.

2 – Бүлгийн арга хэмжээнд зориулж үзүүлэн таницуулга чиглүүлэг хийх (MOVE) – Бүлгийн уулзалт, хэлэлцүүлэгт чиглүүлэг хийх БОМСС-ын “ЯАЖ” асуултад тулгуурлана.

3 – Байгаль орчны сэтгүүл зүй – Байгаль орчны талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэхэд сэтгүүл зүйн салбарт туслах гарын авлага.

 

Сургагч багш бэлтгэх удирдамжинд Дадлага ажлын багц (ДАБ), MOVE гарын авлагуудыг хэрхэн бүтээлч байдлаар ашиглах тухай дурьдсан.