Судалгаа ба тайлан

БОМСС болон “Ногоон Монголын Төлөө” санаачилгын хүрээнд дараах судалгаа, тайлангуудыг ашиглах боломжтой.

 

Судалгаа

БОАЖЯам ТХНУГ, GIZ SPACES төсөл –ТХГН-ийн Үндэсний байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны стратеги, 2022 оны 4-р сард шинэчилсэн. Мон, Анг

GIZ SPACES төсөл – Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажлын үндсэн агуулга, 2022 оны 4-р сар. Мон, Анг

Штеффен Шулэйн – ТХНГ-ийн мэдээллийн самбар, түүний тэмдэглэгээ, 2021 он. Анг

Швейцарын хөгжлийн агентлаг, GIZ – Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2015-2018, Эцсийн тайлан 2018 он. Анг

БОАЖЯ, REDD+ Монгол – Бодлогын баримт бичиг болох стратеги/үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний боломжит хувилбарууд, зөвлөмжүүд Мон, Анг

LIFE+ Мэдээлэл, харилцааны төсөл – Харилцааны үр дүнтэй аргууд гарын авлага, 2013 он. Анг

GIZ – Тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан хөгжлийг бий болгох нь, GTZ-ийн 2008-2010 Монгол дахь хөтөлбөрийн тойм ба сургамж, 2010 он. Анг

Манфред Ойпен – Хар ус нуурын БЦГ-ын бэлчээрийн хамтын менежментийн байгаль орчны боловсрол. Байгаль орчныг тогтвортой хамгаалахад боловсролын нөлөө кейс судалгаа. Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн төслийн удирдамж, Герман улс, 2002 он. Гер

БОАЖЯ, НҮБХХ – Хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад олон нийтийн оролцоо, Монголын сургамж ба туршлага, 1999 он. Анг

 

Тайлан

GIZ SPACES, “Ногоон Монголын Төлөө Кампанит ажил болон Театр” сургалтын фото тайлан, 2023 оны 8-р сарын 21-23. Анг | Мон

GIZ SPACES төсөл , “Байгаль орчны кампанит ажлыг 10 алхамд” сургалтын фото тайлан”, 2023 оны 2-р сарын 13-15. Анг | Mон

GIZ SPACES төсөл , Интерактив БОМСС сургалтын арга, аргачлал фото тайлан, 2023 оны 2-р сарын 8-9. Анг

GIZ SPACES, БОМСС олгох Хангал нууран дахь хүүхдийн зуслан, 2023 оны 5-р сарын 8-11. Анг

GIZ SPACES төсөл – Цуврал радио драм бүтээх семинарын зурагт тайлан, 2022 оны 8-р сарын 23-26. Анг

GIZ SPACES төсөл – Ногоон Монголын Төлөө санаачилгын хамтрагч талуудын уулзалтын тайлан, 2022 оны 8-р сарын 22. Анг

GIZ SPACES төсөл – Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын сургагч багш нарт БОМСС танилцуулах семинарын зурагт тайлан, 2022 оны 8-р сарын 18-20. Мон, Анг

GIZ SPACES төсөл – ТХГН-ийн мэдээлэл, сургалт хариуцсан ажилтнуудад зориулсан “ТХГН ба байгаль орчны мэдээлэл” сургалтын тайлан, 2022 оны 4-р сарын 25-26. Анг

GIZБайгаль орчны сургалт, мэдээллийн төвийн ажил гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний загвар, 2021 он. Анг

UNDP ENSURE төсөл – Эх байгальдаа ээлтэй хандацгаая – Төслийн улирлын сонин дугаар 1, 2019 он. Мон, Анг

Байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг WCS – Дорнодын бахархал кампанит ажлын тайлан, 2012 он. Анг

БОАЖЯ ТХНУГазар – Удирдлагын газар, ТХГ-ын захиргааны мөрдөх брэндийн товхимол. Мон