ОЛОН УЛСЫН ХОЛБООСУУД

Монголд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг олон улсын байгууллагууд

Азийн хөгжлийн банк (ADB) 
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги, байгаль орчин, байгалийн нөөц ашиглалтыг сайжруулах төсөл


Азийн сан 
https://asiafoundation.org/2015/05/20/building-mongolias-grassroots-environmentalism

FAO - Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага,
https://www.fao.org/mongolia/fao-in-mongolia

GEF - Даян дэлхийн байгаль орчны сан
https://www.thegef.org/projects-operations/country-profiles/mongolia

GGGI -Дэлхийн ногоон хөгжлийн хүрээлэн, 
https://gggi.org/country/mongolia

ICCF - Олон Улсын Байгаль Хамгаалах Нийгэмлэгийн Сан,
https://internationalconservation.org

UNDP - НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр,
https://www.undp.org/mongolia

UNEP - НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, 
https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/special-programme/mongolia

World Bank, Дэлхийн Банк
https://www.worldbank.org/en/country/mongolia

Бусад холбоотой байгууллагууд 

UNFCCCНэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенц