Танилцуулга

“Ногоон Монголын Төлөө” санаачлага нь 2022 оны 4-р сард зохион байгуулагдсан GIZ SPACES төслийн БОМСС (Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа)-ны сургалтаас урган гарсан юм. 

Энэхүү сургалтын сэдэв өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд орхигдсон салбарын асуудлыг хөндсөн нь оролцогчдын сэтгэлийг хөдөлгөж санаачлагыг дэмжиж ажиллахаар болсон юм. Тус сургалтад төрийн, төрийн бус байгууллага, хандивлагч, судалгааны байгууллага болон сонгогдсон тусгай хамгаалалтын захиргааны удирдлагуудаас бүрдсэн 25 гаруй оролцогчид хамрагдсан. Оролцогч талууд БОМСС (Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа)-ын хүрээнд бэлтгэгдсэн мэдээ, гарын авлагыг нөлөө үзүүлэхүйц болгоход нэг төсөл эсвэл аль нэг байгууллага дангаар хэрэгжүүлэх боломжгүй гэдэгт санал нэгдсэн юм. 

Энэхүү “Ногоон Монголын Төлөө” кампанит ажлын санаачлага анх Facebook Group үүсгэн эхэлж байсан бол ийнхүү вэбсайт болон өргөжөөд байна.

Кампанит ажлын түншлэл нь талуудын эрх тэгш, хамтын хариуцлагатай оролцоонд суурилах бөгөөд оролцогч талууд өөрсдийн сувгаар дамжуулан байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг түгээх юм. 

“Ногоон Монголын Төлөө” санаачлагад нэгдсэн оролцогч талууд өөрсдийн бэлтгэсэн мэдээллийг энэхүү вэбсайтаар дамжуулан түгээх эхний алхамыг GIZ SPACES төслөөс дэмжин ажиллаж байна.