МЕДИА МАТЕРИАЛУУД

GIZ SPACES төслөөс БОМССС-ын 2-р алхам хүрээнд хийсэн Мэдлэг-Хандлага-Дадал судалгаагаар: ТХГН-т аялагчид болон ажилчид тогтвортой хөгжил, байгаль хамгаалал, биологийн олон янз байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг дутмаг, мэдээллийн хэрэгслүүд байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай сэдвүүдийг анхаарахгүй байгааг харуулсан. Энэ нь бусад байгууллагаас явуулсан МХД судалгааны үр дүнтэй нийцэж байна.

Одоогоор кампанит ажлын хүрээнд БОМССС-ийн 4, 5, 6-р алхмууд болох нөөцийн төлөвлөлт, түншлэгчдийн оролцоо, мэдээллийн хэрэгслийн сонголт, хольц зэргийг хийгээд байна. Кампанит ажлын хүрээнд ашиглаж буй мэдээ мэдээлэл, медиа материалууд нь харилцан бие биеэ дэмжих боломжийг бүрдүүлж байна. Тухайлбал, олон нийтийн сүлжээнд зориулан бэлтгэсэн видеог сургалт, уулзалт, албан бус арга хэмжээ, телевизийн нэвтрүүлэг гээд өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой.

Цаашид сэтгүүлчдийг байгаль орчны сэтгүүл зүйн сургалтад хамруулах хэрэгтэй байна. GIZ SPACES, БОАЖЯ- ТХГНБЗГ-тай хамтран гаргасан байгаль орчны сэтгүүл зүйн гарын авлагад тулгуурлан туршлага солилцох сургалтуудыг зохион байгуулах боломжтой.