ГАРЫН АВЛАГА

Ногоон Монгол төлөө санаачилга-кампанит ажилд  нэгдсэн ихэнх хамтрагч байгууллагууд өөрсдийн туршлага, чадавхидаа тулгуурлан БОМСС-тай (Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгаатай) холбоотой гарын авлага, зааварчилгааг боловсруулсан байна. Тухайлбал, бүлгийн болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулахдаа GIZ SPACES төслөөс БОАЖЯ-тай хамтран боловсруулсан доорх гарын авлагыг ашиглаж болно.

Гарын авлага, заавар, сургалт, дасгалын ажлуудын тусламжтайгаар ТХГН-ийн захиргаа, төрийн бус байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийнхэн, эко клубууд, мэдээллийн төвүүд танхимд болон задгай талбайд хүрээлэн буй орчны сэдвүүдийн талаар оролцоог хангасан, сонирхолтой  арга хэмжээнүүдийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжтой юм. Ингэснээр төр, ТББ, үндэсний болон олон улсын байгууллагуудын боловсруулан гаргасан дээрх арга, удирдамжийг практикт ашиглан улам боловсронгуй болгох боломж бүрдэх юм. Тухайлбал, БОМСС-ны гарын авлага, удирдамжийг хээрийн нөхцөлд туршин баяжуулан, сайжруулж болох юм.

Энэхүү гарын авлага, удирдамж нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол, байгаль орчны албан бус боловсрол олгоход ашиглагдахаас гадна энэ чиглэлийн мэдээлэл сургалт сурталчилгаа явуулах үндсэн аргачлал болох юм.  Тэрчлэн тус удирдамжийг үндэсний түвшний БОМСС-ны стратегийн 10 алхамын хэрэгжүүлэхэд ашиглах юм.
Гарын авлагууд

GIZ SPACES төсөл нь БОАЖЯ, ТХГНБЗГ-тай хамтран дараах гарын авлагуудыг боловсруулаад байна:

ToolboxБОМСС-ны арга, материал, дасгал ажлуудын багц нь задгай талбайд болон танхимын сургалт, уулзалтад ашиглаж болох шинэлэг, интерактив тоглоом, дасгалын ажлуудыг нэгтгэсэн гарын авлага юм.

MOVE - Бүлгийн арга хэмжээг зохион байгуулж үзүүлэн таниулга, чиглүүлэг хийх гарын авлага нь  БОМСС-ны арга хэмжээг зохион байгуулж, хэрэгжүүлж, үнэлэхдээ хэрхэн бүлгээр үр дүнтэй ажиллах аргуудыг  багтаасан.

Байгаль орчны сэтгүүл зүйн гарын авлага нь олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж нийтэд байгаль орчны талаарх мэдлэгийг олгох аргачлалуудыг багтаасан.

Toolbox нь SPACES болон ТХГНБЗГ-аас БОМСС-ны арга хэмжээг удирдах, хэрэгжүүлэхэд цаашлаад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа болон бусад хамтрагч талуудад холбогдох сургалт, зааварчилгаа өгөхөд ашиглагдана. Тус гарын авлагад Монгол, Лаос болон бусад орны туршлага, зөвлөмжийг багтаасан болно.

Бүх тоглоом, дасгал ажлуудыг тухайн арга хэмжээнд зохицуулан сонгож авч ашиглах боломжтой.  Сонирхолтой хөгжөөнт тоглоом, дасгал ажлуудыг хэрхэн чиглүүлэн явуулах тайлбаруудыг нарийвчлан зааж оруулснаас гадна ямар зорилгоор хаана, хэзээ, хэдэн оролцогч оролцохыг тусгайлан тайлбарласан тайлбаруудыг багтаасан учир хэрэглэхэд хялбар.

MOVE гарын авлагын зөвлөмж, арга, хэрэгсэл нь туршлагаар баталгаажсан арга, аргачлалуудыг багтаасан учир НМТ кампанит ажлын хамтрагч төрийн болон ТББ байгууллагууд өөрсдийн төлөвлөсөн сургалт, БОМСС-ны арга хэмжээг зохион байгуулахдаа чиг баримжаа авах зорилгоор хэрэглэх боломжтой. Ихэнх арга, хэрэгсэлүүд нь нэлээд ерөнхий боловч байгаль орчны боловсролд ялангуяа сургалт, Дэлхийн байгаль орчны өдрүүд зэрэг мэдээлэл өгөх арга хэмжээнүүдийн үеэр  ашиглахад тус болно.

Байгаль орчны сэтгүүлзүйн гарын авлага нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд байгаль орчны мэдээлэл өгөх зорилтот мессежийг ашиглах талаар олон зөвлөмжийг багтаасан болно. Энэхүү гарын авлагыг Монгол улсад олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой телевиз, кино, радио, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, ТББ, Байгаль орчны төв гэх мэт хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд, сэтгүүлчдэд зориулан боловсрууллаа.