БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЛЭГИЙН СУДАЛГАА

GIZ SPACES төсөл болон НМТ кампанит ажил нь  судалгаанд суурилсан үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг.

Төсөл нь БОАЖЯ, ТХГНБЗГ-тай хамтран 2020 онд Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тогтолцоон дахь Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны үндэсний стратеги (БОМССС) боловсруулсан. Энэ үеэр оролцогч талуудын дунд чадавхийн хэрэгцээний үнэлгээ (ЧХҮ) хийсэн. Тус судалгааг 2022 оны эхээр дараах оролцогч талуудыг хамруулан ахин шинэчиллээ. Үүнд 1-Донор байгууллагууд, Засгийн газар, 2-ТББ ба Хэвлэл мэдээлэлийхэн, 3-Их дээд сургууль, Судалгааны байгууллагууд, 4-Горхи Тэрэлжийн болон Хан хэнтийн ТХГН мэргэжилтнүүд, 5-Баруун бүсийн ТХГНуудын ажилтан, мэргэжилтнүүд багтсан. Судалгааны үндсэн асуултаас дурдвал, Тусгай хамгаалалттай газар нутагт тулгамдаж буй гол асуудал, эдгээр асуудалд ямар зорилтот бүлгүүд хамгийн их хамааралтай болох, холбогдох зорилтот бүлгүүдэд хүрч ажиллахад ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, сувгууд хамгийн тохиромжтой эсэх зэрэг байлаа. Ингэж БОМССС-ийг 2022 онд дахин шинэчилсэн. 

2022 онд хийгдсэн ЧХҮ- ний дүгнэлтийг дараах байдлаар нэгтгэн дүгнэж болно:

Text Box: Үндсэн асуудлууд
§	Улс төрийн хүсэл, санхүү, хүний нөөц хангалтгүй, хамтын ажиллагаа тааруу
§	ТХГН, газар ашиглалтын талаар иргэдийн мэдлэг, мэдээлэл сул
§	Бэлчээрийн доройтол, талхагдал
§	Хэт их аялал жуулчлал

Бодлогын дэмжлэг хангалтгүй байгааг оролцогч талууд хуулийн хэрэгжилт, санхүү, хүний ​​нөөц гэх мэт асуудлуудтай холбон тайлбарласан.

ТХГН-ийн талаарх олон нийтийн мэдлэг дутмаг байгаа талаар их дурьдагдсан байна.

“Бэлчээрийн даац хэтрэх” болон “даацаас хэтэрсэн аялал жуулчлал” нь 2020 болон 2022 онуудын судалгаануудад ижил дүнтэй гарчээ.

Оролцогч талууд төрийн бүх шатны улс төрийн шийдвэр гаргагчдыг байгаль орчны боловсрол, мэдээлэл авах хэрэгтэй оролцогч талаар тодорхойлсон бол үүний дараа залуучууд”, 3рт “нутгийн иргэд, ялангуяа малчид”, 4рт “тур операторууд”, “ТХГН-ийн зочид/жуулчид” орсон байна.

Тэрчлэн зорилтот бүлэг, асуудал бүрт тохирсон арга аргачлал, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байх ёстойг оролцогч талууд онцолжээ.


2021 оны 5–10 саруудад төслийн 4-р бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэх, цаашлаад хэрэгжилтийг үнэлэхэд нотлох үндэслэл болгох зорилгоор Мэдлэг-Хандлага-Дадлагын судалгаа хийгдсэн. Энэхүү судалгааны үр дүнг үйл ажиллагаа явуулсны дараа гарах өөрчлөлтийг хэмжихэд суурь болгон ашиглах болно. Судалгааны үеэр Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар, Хан Хэнтийн дархан цаазат газар, Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын ажилтнууд болон дотоодын жуулчдаас ярилцлага авсан. Судалгааг үндсэн 4 сэдвийн хүрээнд явуулсан бөгөөд үүнд ТХГН-ийн хамгаалал, түүний менежмент, ТХГН-ын онцлогууд, Аялагчдад зориулсан удирдамжтай холбоотой мэдлэг, ТХГН-ын мэдээллийн эх үүсвэрүүд багтсан. Нийт 1342 дотоодын аялагчид, 147 ТХГН-ийн ажилтнууд хамрагдлаа. 

ТХГН-ийн менежментийн хувьд аялагчдын авч болох хамгийн өндөр оноо нь 10 байв. Энэ дэд хэсэгт судалгаанд оролцогчдын дундаж оноо 3.96 байсан нь тэдний мэдлэгийн түвшин 40%-иас доогуур байна. Эрэгтэй аялагчдын дундаж оноо эмэгтэйчүүдийнхээс өндөр байсан бол ТХГН-ийн ажилтнуудын оноо дунджаар 5.65 байна. Дундаж оноо нь нийт боломжит байдлаас бага байсан тул тус хоёр бүлгийн мэдлэг хангалтгүй байна гэж дүгнэсэн. ТХГН-ийн онцлог шинж чанаруудын тухайд аялагчдын мэдлэгийн түвшин 5.03 байв. Аялагчид байгалийн болон соёлын дурсгалт газрууд, гол мөрөн, нуурууд гэхээсээ илүү амьтан, ургамлын талаар илүү сайн мэддэг нь харагдаж байлаа. ТХГН-ийн ажилтнуудын хувьд дундаж оноо 8.43 байв. Хоёр бүлгийн хувьд нас ахих тусам мэдлэгийн түвшин нэмэгдэж байгаа нь ажиглагдсан. Аялагчдад зориулсан удирдамжийн талаарх мэдлэг нийт 10 онооноос 2.78 байсан ба энэ нь боломжит 30%-иас бага байна. Ахимаг насны аялагчдын энэ талын мэдлэг залуу үеийнхнээс бага байна. ТХГН-ийн ажилтнуудын хувьд дундаж оноо 5.12.байна.

Дотоодын жуулчдын мэдлэгийн түвшин боломжит дээд түвшний ердөө 30% орчимд хүрсэн байна. ТХГН-ийн ажилтнуудын хувьд дунджаар 30 онооноос 19.2 оноо авчээ. Эндээс харахад дотоодын жуулчид болон ТХГН-ийн ажилтнуудын мэдлэгийн түвшин нь аль аль нь хангалтгүй байна. Иймээс зорилтот хөтөлбөр, кампанит ажлуудыг өрнүүлэх шаардлагатай байна. Мэдээллийн эх сурвалжийн тухайд аялагчдын дийлэнх нь аялахаас өмнө ТХГН болон ТХГН-ийн талаар ямар ч мэдээлэлгүй байсан гэж хариулсан. ТХГН-ийн мэдээллийг аялагчид аман (албан бус) мэдээлэлээр (23.4%), дараа нь интернетээр (14.0%), сошиал медиагаар (11.0%) тус тус дамжуулан авдаг байна. Тиймээс мэдээлэл өгөх сувгууд нь зорилтот бүлгийн онцлогоос шалтгаалан янз бүр байх ёстой гэдэг нь харагдаж байна.

GGGI болон БОАЖЯ-ны захиалгаар үүнтэй төстэй судалгааг 2022 онд “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх ойлголт, хэвлэл мэдээллийн хэрэглээ” сэдвээр хийжээ. 2800 орчим өрхөөс ярилцлага авч, есөн зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг (ЗБХ) зохион байгуулсан байна. Судалгаанд хамрагдагсдын дийлэнх нь (92.7%) уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар санаа зовж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар илүү их мэдээлэл авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлжээ (85.1%). Гэсэн хэдий ч монголчуудын дунд уур амьсгалын өөрчлөлтийг хаяанд ирсэн, нүүр тулсан асуудал гэж үзэхгүй байгаа хандлага их байна. 

 

НҮБХХ-ийн ENSURE төсөл БОАЖЯ-тай хамтран 2019 онд биологийн олон янз байдал, бэлчээр, ойн доройтлын талаарх МХД-ын судалгааг хийж дуусгажээ. Малчид бэлчээрийн доройтлыг малчин өрх болон улсын хэмжээнд тулгамдаж буй хамгийн чухал асуудал гэж тодорхойлсон байна. Гэвч малчдын 87.0 хувь нь уг асуудлын шалтгаан нь уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй бөгөөд доройтлыг бууруулах талаар төрийн зүгээс дорвитой арга хэмжээ авахгүй байна гэж хариулжээ.  Малчдын 70.0% нь бэлчээрийн даац хэтрүүлснээс болж бэлчээр доройтож буй учир өөрсдөө хариуцлага хүлээх ёстой гэдэгтэй санал нэг байна.

 

2019 онд НҮБХХ-ийн өөр нэг судалгааны төсөл болох “Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хог хаягдлын менежментийг сайжруулахын тулд зан үйлийн түлхэц үзүүлэх нь” төслийн хүрээнд МХД өөрчлөх үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсэн байна. Туршилтын үе шатанд уут тарааж, хогийн савыг цогцолбор газарт байрлуулж, мэдлэг, хандлага, дадал өөрчлөх мессэжүүдийг түгээсэн байна.

Уут тараах, хогийн саваар хангах арга хэмжээ 2019 оны зуны оргил үед таван долоо хоног үргэлжилсэн бөгөөд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад хог хаягдал бага гарсан байна. Эндээс харахад үйл явцыг хөнгөвчлөх нь зан үйлийг өөрчлөхөд дөхөм болж байна.