БОМСС-ЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ & НОМ ЗҮЙ

IEED – Оролцооны аргаар суралцахуй, 1995

IUCN-CEC, CEPA арга – Биологийн олон янз байдлын стратеги – Боловсрол, мэдээлэл ба олон нийтийн арга хэмжээ, 2007 он

Kolb Туршлагасаа суралцах: Туршлагаа хөгжүүлж түүнээсээ суралцах, 1984 он

Oepen, MOVEБүлгийн арга хэмжээнд үзүүлэн танилцуулга, чиглүүлэг хийх, ACT&InWent, 2003 он

OepenБайгаль орчны мэдээлэл. Практик чиг баримжаа,  GIZ&OEDC, 2000 он

Oepen/HamacherБайгаль орчны мэдээлэл, Петр Ланг, 2000 он

OepenТогтвортой хөгжлийн мэдээллийн стратеги, Агуулгын тойм, GIZ 2006 он

Oepen Байгаль орчны мэдээлэл Лаосд, Глобал медиа сэтгүүл – Герман хэл дээрх хувилбар, 2021 он

Singhal – Нийгмийн өөрчлөлтөд мэдээллийн цэнгээт нэвтрүүлгийг ашиглах нь, 2008 он 

Та дараах холбоосоор орж байгаль орчин, биологийн олон янз байдлын хамгаалал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай мэдээ, мэдээллийг вэб хөтчөөр дамжуулан авна уу. Үүнд:

Convention on Biodiversity Resources -  Биологийн олон янз байдлын тухай хичээлүүд. Багш нарт зориулсан Австрали улсад 3-4 жил суралцах хөтөлбөр, гарын авлага материалуудтай.

Oxfam Climate Chaos– “Уур амьсгалын өөрчлөлт гэж юу вэ?” сэдвээр багачуудад зориулсан 5 өдрийн сургалтын хөтөлбөр. Хүүхэд багачуудад тохирсон дасгал ажлууд, тоглоом, видео гэх мэт сургалтын хэрэгслүүдтэй.

Biodiversity Day – Биологийн олон янз байдлын өдрийг дэлхийн 40-өөд улстай хуваалцах боломж

Children’s Segment – Хүүхдүүдэд зориулсан биологийн янз байдлын тухай хөгжөөнт тоглоомтой хөтөлбөр 

Youth and United Nations Global Alliance – НҮБ-ын ХХААБ болон Хөтөч охидын холбоо, Охидын скаутын холбооноос залуу хөтөч нар зориулсан цуврал хөтөлбөр. Хөтөлбөрт хамрагдснаар тэмдэг авах ба энэ нь Залуу манлайлагчид, багш нар, ТББ- ын ажилчдын биологийн олон янз байдал, ой мод, уур амьсгалын өөрчлөлт, ус, хөрс, хүнсний аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг, ур чадварыг илэрхийлдэг байна.