СУДАЛГАА БОЛОН ТАЙЛАНГУУД

БОМСС болон “Ногоон Монголын Төлөө” санаачилгын хүрээнд дараах судалгаа, тайлангуудыг ашиглах боломжтой. 

"Монголын байгаль орчны боловсрол ба харилцаа холбоо" сургагч багш бэлтгэх семинар, 2022 оны 4-р сарын 18-20-ны өдрүүдэд Holiday Inn зочид буудал

"Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгаль орчны харилцаа холбоо" семинар
, 2022 оны 4-р сарын 25-26-ны өдрүүдэд Корпорэйт зочид буудал

“Радио жүжгийн олон ангит кино”
хамтын бүтээлийн семинар
, 2022 оны 8-р сарын 23-26-ны өдрүүдэд Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв

"Байгаль орчны кампанит ажлыг амжилттай явуулах 10 алхам" сургалт семинар
, 2023 оны 2-р сарын 13-15-ны өдрүүдэд Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв

ХХДЦГ болон ГТБЦГ-ийн ажилтнуудын дунд "БОМСС-г оролцоог хангасан, хөгжөөнт аргаар явуулах" сургалт семинар, 2023 оны 2-р сар

"БОМСС-г тeатрчилсан аргаар явуулах" сургалт семинар 2023 оны 6-р сарын 6-8-ны өдрүүдэд
Улаанбаатар хот, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв

"БОМСС-г Кампанит ажил, Театрчилсан аргаар хүргэх нь" сургалт семинар
, 2023 оны 8-р сарын 21-23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хот

"БОМСС-г Кампанит ажил, Театрчилсан аргаар хүргэх нь" семинарын үр дүнд Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг, Ханнс Зайделийн сан, Хүнд төвтэй байгаль хамгаалах байгууллагатай хамтран говийн эко клубын хүүхдүүд, малчид, мал аж ахуй эрхлэгчидтэй хамтран Зэрлэг тэмээ хамгаалах аяныг хэрэгжүүллээ.