ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль эрх зүйн мэдэгдэл

Германы Олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ) GmbH
Бүртгэлтэй оффисууд Бонн, Эшборн, Герман

Доктор. Майкл Трокенбродт
"Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад дэмжлэг үзүүлэх замаар экосистемийг хадгалан хамгаалахад хувь нэмэр оруулах нь" (SPACES) төсөл

Найман зовхис барилгын III давхар, Сөүлийн гудамж, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14251, Монгол улс

T: +976 11 312282

E: michael.trockenbrodt@giz.de

I: www.giz.de

Хариуцлага

Вэбсайтыг хариуцлагатайгаар боловсруулж эмхэтгэсэн боловч оруулсан мэдээлэл, үнэн зөв, бүрэн дүүрэн, алдаагүй байдалд GIZ-ийн зүгээс баталгаа өгөхгүй болно. GIZ нь энэ вэб сайтыг ашигласны улмаас (санаатай болон хайхрамжгүй байдлаас үүдээгүй тохиолдолд) гарч болзошгүй шууд ба шууд бус хохирол, алдагдалд хариуцлага хүлээхгүй.

GIZ нь тухайн вэбсайтыг хэсэгчлэн эсвэл бүхэлд нь өөрчлөх, засварлах, устгах, урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр нийтлэхийг бүрмөсөн эсвэл тодорхой хугацаагаар хаах эрхтэй.

Тус вэбсайт нь гадны сайтуудын холбоосуудыг агуулсан бөгөөд холбогдсон гадны сайтуудын агуулгын хариуцлагыг тэдний нийтлэгчид хариуцана. Эдгээр сайтуудын линкийг анх нийтлэх үед GIZ гуравдагч этгээдийн хүрээнд агуулгыг иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх магадлалтай эсэхийг шалгасан болно. Эрх зөрчигдсөн талаар тодорхой заагаагүй бол холбосон гадны сайтуудыг байнга хянаж байх нь үндэслэлгүй гэж үзэв. Хэрэв GIZ -ийн зүгээс  холбосон гадны сайт нь иргэний болон эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж байгааг олж тогтоосон эсвэл гуравдагч этгээдэд мэдэгдсэн бол энэ сайтын холбоосыг нэн даруй устгах болно. GIZ ийм төрлийн агуулгаас эрс зайлсхийдэг.

Зураг зүйн үзүүлэнгүүд нь хил хязгаар, нутаг дэвсгэрийн олон улсын эрх зүйн хүрээнд ямар ч байдлаар хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй.

Үзэл баримтлал, зохицуулалт
Manfred Oepen, ACT Assist GmbH
Нарангэрэл Янсанжав, "Хүн төвтэй байгал хамгаалал"
Наранхүү Бадрал, "Хүн төвтэй байгал хамгаалал"

Дизайн
Билэгээ
Чинхүү

Framework
Laravel

Ашигласан зургийн эх:
GIZ Mongolia
ACT Assist GmbH
Ногоон Монголын төлөө кампанит ажлын хамтрагчид